Skip to content

Oddelenie organizačné, právne a matriky

 

Vedúca oddelenia:JUDr. Henrieta Pagáčová

Email:  henrieta.pagacova@kosicejuh.sk

 

Telefón:

055-720 80 17poverená vedením oddelenia
055-720 80 00, 11podateľňa
055-720 80 25, 27, 51matrika
055-720 80 38právne oddelenie
055-720 80 20evidencia obyvateľstva

Charakteristika činností oddelenia

Oddelenie organizačné, právne a matriky je jedným z piatich oddelení Miestneho úradu MČ Košice – Juh, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Juh v rámci organizačnej štruktúry Miestneho úradu MČ Košice – Juh v organizačnom poriadku.

 

Oddelenie vo vzťahu k občanom podľa náplne činnosti zabezpečuje

 • podateľňu miestneho úradu,
 • evidenciu obyvateľstva,
 • evidenciu stavieb, register adries,
 • matriku,
 • overovanie podpisov a listín,
 • príjem žiadostí o výpis a odpis z registra trestov,
 • prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
 • prípravu všeobecne záväzných nariadení,
 • voľby,
 • referendum,
 • vedenie evidencie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám,
 • v súčinnosti s Komisiou kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Juh vydávanie informačného spravodaja Južan.

 

Vo vzťahu k MÚ MČ Košice – Juh a zamestnancom oddelenie plní úlohy na úseku

 • personálnom,
 • správy registratúry,
 • právnom.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO