Skip to content

Oddelenie kultúry, mládeže a športu

Vedúca oddelenia:  Mgr. Adriána Krausová

Email: adriana.krausova@kosicejuh.sk

 

Telefón:

055-720 80 36   vedúca oddelenia
055-720 80 37   vedúca referátu KSC a SRC, ref. kultúry
055-625 15 01   Spoločensko-relaxačné centrum, Denné centrum seniorov, Milosrdenstva 4
055-642 07 45   Športovo-zábavný areál, Alejová 2
055-625 06 64   telefón, fax

Charakteristika  činnosti oddelenia:

 • organizačne zabezpečuje podujatia a aktivity mestskej časti ako sú kultúrne, športové a výchovno-vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie, podporuje zmysluplné trávenie voľného času
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, športovými klubmi a inými mestskými časťami, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a športu
 • spolupracuje s materskými školami, základnými školami, strednými školami, gymnáziami, vysokými školami, centrami voľného času a s ďalšími inštitúciami, umeleckými kolektívmi i jednotlivcami, formou ich zapájania do programov a aktivít organizovaných mestskou časťou, ponúka školám priestor na prezentáciu ich činnosti a podieľa sa na prezentácii  talentovaných  detí a mládeže,
 • podieľa sa na marketingu a komunikácii činnosti najmä tradičných a významných podujatí, spolupracuje s masmédiami pri propagácii jednotlivých podujatí mestskej časti, zabezpečuje fotodokumentáciu a spracováva tlačové správy z jednotlivých podujatí
 • v súčinnosti s oddelením organizačným, právnym  a matriky  zabezpečuje prípravu  občianskych obradov a Verejných ocenení „Cena Mestskej časti Košice – Juh“ a „Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh“
 • je gestorom činnosti Denného centra seniorov Mestskej časti Košice – Juh
 • plní zákonom zverené úlohy štátnej správy, spracováva štatistické výkazy, vedie prehľady o kultúrnych a športových aktivitách v súlade s požiadavkami Ministerstva kultúry SR
 • plní úlohu dozorného orgánu v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Juh
 • v súčinností s ostatnými oddeleniami sa podieľa na tvorbe programového rozpočtu mestskej časti, tvorbe smerníc mestskej časti, poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, príprave podkladov a materiálov na rokovania vedenia mestskej časti, miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 • v súčinnosti s Komisiou kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Juh vydávanie informačného spravodaja Južan.

Referát KSC a SRC

 • zabezpečuje koordináciu činností v súvislosti s relaxáciou a oddychom obyvateľom najmä v Spoločensko – relaxačnom centre, Milosrdenstva 4, Košice, zabezpečuje poriadok, opravy a jeho údržbu pre bezpečnosť návštevníkov
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti v súvislosti s krátkodobým prenájmom nebytových priestorov v Kultúrno – spoločenskom centre Južan, Smetanova 4
 • spolupracuje so samosprávou Denného centra seniorov  pri organizovaní kultúrnych,  rekreačných podujatí, spoločenských posedení, vzdelávacích aktivít a záujmových krúžkov a napomáha k rozvoju klubových aktivít podľa požiadaviek členov denného centra,
 • zabezpečuje a koordinuje prenájom nehnuteľného majetku na rôzne besedy, výstavy, schôdze a kultúrne podujatia

Referát Športovo – zábavný areál

 • organizuje  športové podujatia a vytvára podmienky  pre rozvoj a uskutočňovanie nových športových aktivít v priestoroch Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice
 • zabezpečuje dopravnú výchovu žiakov ZŠ, výchovu k vlastnej bezpečnosti a zdravotnú výchovu detí v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Slovenským Červeným krížom a Krajským riaditeľstvom policajného zboru
 • v zimnom období zabezpečuje prevádzku mobilnej ľadovej plochy na verejné korčuľovanie a pre amatérsky hokej,
 • zabezpečuje a koordinuje prenájom nehnuteľného majetku na rôzne firemné dni, športové a kultúrne podujatia, narodeninové párty a pod.
 • zabezpečuje poriadok, opravy a údržbu areálu a jeho príslušenstva pre bezpečnosť návštevníkov