Skip to content

Oddelenie kultúry, mládeže a športu

 

Vedúca oddelenia:PhDr. Andrea Tragalová

Email: andrea.tragalova@kosicejuh.sk

 

Telefón:

055-720 80 36vedúca oddelenia
055-720 80 37vedúca referátu KSC a SRC, ref. kultúry
055-625 15 01Spoločensko-relaxačné centrum, Denné centrum seniorov, Milosrdenstva 4
055-642 07 45Športovo-zábavný areál, Alejová 2
055-625 06 64telefón, fax

 

Charakteristika  činnosti oddelenia:

 • organizačne zabezpečuje podujatia a aktivity mestskej časti ako sú kultúrne, športové a výchovno-vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie, podporuje zmysluplné trávenie voľného času
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, športovými klubmi a inými mestskými časťami, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a športu
 • spolupracuje s materskými školami, základnými školami, strednými školami, gymnáziami, vysokými školami, centrami voľného času a s ďalšími inštitúciami, umeleckými kolektívmi i jednotlivcami, formou ich zapájania do programov a aktivít organizovaných mestskou časťou, ponúka školám priestor na prezentáciu ich činnosti a podieľa sa na prezentácii  talentovaných  detí a mládeže,
 • podieľa sa na marketingu a komunikácii činnosti najmä tradičných a významných podujatí, spolupracuje s masmédiami pri propagácii jednotlivých podujatí mestskej časti, zabezpečuje fotodokumentáciu a spracováva tlačové správy z jednotlivých podujatí
 • v súčinnosti s oddelením organizačným, právnym  a matriky  zabezpečuje prípravu  občianskych obradov a Verejných ocenení „Cena Mestskej časti Košice – Juh“ a „Cena starostu Mestskej časti Košice – Juh“
 • je gestorom činnosti Denného centra seniorov Mestskej časti Košice – Juh
 • plní zákonom zverené úlohy štátnej správy, spracováva štatistické výkazy, vedie prehľady o kultúrnych a športových aktivitách v súlade s požiadavkami Ministerstva kultúry SR
 • plní úlohu dozorného orgánu v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Juh
 • v súčinností s ostatnými oddeleniami sa podieľa na tvorbe programového rozpočtu mestskej časti, tvorbe smerníc mestskej časti, poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, príprave podkladov a materiálov na rokovania vedenia mestskej časti, miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva

 

Referát KSC a SRC

 • zabezpečuje koordináciu činností v súvislosti s relaxáciou a oddychom obyvateľom najmä v Spoločensko – relaxačnom centre, Milosrdenstva 4, Košice, zabezpečuje poriadok, opravy a jeho údržbu pre bezpečnosť návštevníkov
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti v súvislosti s krátkodobým prenájmom nebytových priestorov v Kultúrno – spoločenskom centre Južan, Smetanova 4
 • spolupracuje so samosprávou Denného centra seniorov  pri organizovaní kultúrnych,  rekreačných podujatí, spoločenských posedení, vzdelávacích aktivít a záujmových krúžkov a napomáha k rozvoju klubových aktivít podľa požiadaviek členov denného centra,
 • zabezpečuje a koordinuje prenájom nehnuteľného majetku na rôzne besedy, výstavy, schôdze a kultúrne podujatia

 

Referát Športovo – zábavný areál

 • organizuje  športové podujatia a vytvára podmienky  pre rozvoj a uskutočňovanie nových športových aktivít v priestoroch Športovo – zábavného areálu, Alejová 2, Košice
 • zabezpečuje dopravnú výchovu žiakov ZŠ, výchovu k vlastnej bezpečnosti a zdravotnú výchovu detí v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Slovenským Červeným krížom a Krajským riaditeľstvom policajného zboru
 • v zimnom období zabezpečuje prevádzku mobilnej ľadovej plochy na verejné korčuľovanie a pre amatérsky hokej,
 • zabezpečuje a koordinuje prenájom nehnuteľného majetku na rôzne firemné dni, športové a kultúrne podujatia, narodeninové párty a pod.
 • zabezpečuje poriadok, opravy a údržbu areálu a jeho príslušenstva pre bezpečnosť návštevníkov
 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO