Skip to content

Oddelenie ekonomické a majetkové

 

Vedúci oddelenia:Ing. Marián Zahoranský, PhD.

E-mail: marian.zahoransky@kosicejuh.sk

 

Telefón:

055-720 80 30vedúci oddelenia
055-720 80 41učtáreň
055-720 80 42 pokladňa
055-720 80 34správa majetku
055-720 80 35výpočtová technika

 

Charakteristika činnosti oddelenia:

Oddelenie sa člení na dva referáty a to:

 • referát ekonomický
 • referát majetkový a verejného obstarávania

 

Referát ekonomický

 • zodpovedá a metodicky usmerňuje rozpočtový proces a zostavenie viacročného programového rozpočtu a záverečného účtu MČ Košice – Juh, spracováva výsledky hospodárenia MČ Košice – Juh,
 • vedie a koordinuje komplexné práce týkajúce sa účtovnej evidencie MČ Košice – Juh, koordinuje a riadi práce na zostavovaní výkazov za rozpočtové hospodárenie MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje komplexnú realizáciu platobného a zúčtovacieho styku s bankovými ústavmi ako aj vykonávanie pokladničných operácií,
 • zabezpečuje mzdovú agendu pre zamestnancov MČ Košice – Juh, poslancov a členov komisií,
 • zabezpečuje prevádzku výpočtových a informačných systémov, prevádzku a systémovú administráciu vrátane aktualizácie webovej stránky MČ Košice – Juh, ako aj intranetu,
 • zabezpečuje úlohy bezpečnostného projektu – ochrana osobných údajov,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

 

Referát majetkový a verejného obstarávania

 • zabezpečuje nakladanie s majetkom vo vlastníctve a správe MČ Košice – Juh,
 • sleduje úhrady platieb za prenájom a predaj majetku, majetkových práv a  v prípade potreby zabezpečuje úhradu pohľadávok  po dobe splatnosti na základe výzvy pred vymáhaním,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác,
 • zodpovedá za materiálno technické zabezpečenie MÚ MČ Košice – Juh,
 • vedie evidenciu majetku vo vlastníctve a v správe, evidenciu zásob na sklade, centrálnu evidenciu zmlúv,
 • komplexne zabezpečuje úlohy správcu majetku vo vlastníctve a správe MČ Košice – Juh, (údržba, upratovanie, rekonštrukcia a pod.), okrem ŠZA a SRC,
 • zabezpečuje zmluvné dodávky elektrickej energie, zemného plynu, tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a zabezpečuje všetku súvisiacu,
 • vykonáva úlohy spojené s prevádzkou motorových vozidiel.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO