Skip to content

Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky

Vedúca oddelenia: Ing. Zuzana Ďurdinová

Email: zuzana.durdinova@kosicejuh.sk

Telefón:

055-720 80 47 vedúca oddelenia, investičné aktivity

055-720 80 39 rybárske lístky, odpady, trhoviská, 

055-720 80 38  podnikateľské aktivity, ŠFRB, doprava a cestné hospodárstvo, čistota a verejný poriadok

Charakteristika činnosti oddelenia:

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

 • spolupracuje s mestom Košice a povereným správcom verejnej zelene pri zabezpečovaní údržby verejnej zelene a detských ihrísk,
 • zabezpečuje rekonštrukcie detských ihrísk v rámci schváleného rozpočtu MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje údržbu a opravy viacúčelových športových ihrísk,
 • spolupracuje pri obnove parkových a oddychových zón  a revitalizácie verejnej zelene,
 • kontroluje stav zelene a čistoty v mestskej časti,
 • zabezpečuje evidenciu psov,
 • vydáva rybárske lístky.

 

V oblasti dopravy a cestného hospodárstva

 • spolupracuje s mestom Košice pri údržbe miestnych komunikácii, chodníkov a spevnených plôch,
 • spolupracuje s cestným správnym orgánom (Magistrátom mesta Košice,  referátom dopravy)   a KR PZ SR,  dopravným inšpektorátom pri riešení dopravného značenia, koordinácii dopravy, parkovania  a rozvoja cestnej siete,
 • pripravuje stanoviská k investičným zámerom právnických a fyzických osôb na území MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje vlastné investičné aktivity MČ Košice – Juh v rámci schváleného  rozpočtu.

V oblasti čistoty a verejného poriadku

 • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
 • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a spolupracuje s mestom Košice pri ich likvidácii,
 • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom.

Podnikateľské aktivity

 • vydáva  stanoviská k umiestňovaniu podnikateľských aktivít právnických a fyzických osôb na území MČ Košice – Juh,
 • usmerňuje aktivity právnických a fyzických osôb na miestnych trhoviskách.

Referát verejnoprospešných prác

 • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

Štátny fond rozvoja bývania