Skip to content

Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky

 

Úradné hodinyOddelenie sociálnych vecí
Matrika a overovanieOddelenie kultúry, mládeže a športu
• Oddelenie organizačné, právne a matrikyOddelenie ekonomické a majetkové
Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politikyOrganizačný poriadok

 

 

Vedúca oddelenia: Ing. Eva Horáková

Email: eva.horakova@kosicejuh.sk

 

Telefón:

055-720 80 47vedúca oddelenia
055-720 80 39ochrana a tvorba životného prostredia, evidencia psov,

 

 

rybárske lístky, odpady, trhoviská,

doprava a cestné hospodárstvo, čistota a verejný poriadok

055-720 80 43 stavebný poriadok, podnikateľské aktivity, ŠFRB

 

Charakteristika činnosti oddelenia:

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

 • spolupracuje s mestom Košice a povereným správcom verejnej zelene pri zabezpečovaní údržby verejnej zelene a detských ihrísk,
 • zabezpečuje rekonštrukcie detských ihrísk v rámci schváleného rozpočtu MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje údržbu a opravy viacúčelových športových ihrísk,
 • spolupracuje pri obnove parkových a oddychových zón  a revitalizácie verejnej zelene,
 • kontroluje stav zelene a čistoty v mestskej časti,
 • zabezpečuje evidenciu psov,
 • vydáva rybárske lístky.

 

V oblasti dopravy a cestného hospodárstva

 • spolupracuje s mestom Košice pri údržbe miestnych komunikácii, chodníkov a spevnených plôch,
 • spolupracuje s cestným správnym orgánom (Magistrátom mesta Košice,  referátom dopravy)   a KR PZ SR,  dopravným inšpektorátom pri riešení dopravného značenia, koordinácii dopravy, parkovania  a rozvoja cestnej siete,
 • pripravuje stanoviská k investičným zámerom právnických a fyzických osôb na území MČ Košice – Juh,
 • zabezpečuje vlastné investičné aktivity MČ Košice – Juh v rámci schváleného  rozpočtu.

 

V oblasti čistoty a verejného poriadku

 • vykonáva kontroly týkajúce sa zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách,
 • vykonáva monitoring nepovolených skládok odpadu a spolupracuje s mestom Košice pri ich likvidácii,
 • vykonáva  kontroly a dohľad nad spôsobom  nakladania s komunálnym odpadom.

 

Podnikateľské aktivity

 • vydáva  stanoviská k umiestňovaniu podnikateľských aktivít právnických a fyzických osôb na území MČ Košice – Juh,
 • usmerňuje aktivity právnických a fyzických osôb na miestnych trhoviskách.

 

Referát verejnoprospešných prác

 • zabezpečuje menšie obecné služby na území MČ Košice – Juh.

 

Štátny fond rozvoja bývania

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO